Laatst bijgewerkt op 1 augustus 2023

AKKOORD MET VOORWAARDEN
Deze Servicevoorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit (“u”) en ViewerDigest.com (“wij”, “ons” of “onze”), met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de ViewerDigest.com-website, evenals elk ander mediaformulier, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie gerelateerd aan, gelinkt of anderszins daarmee verbonden (gezamenlijk de “Site”).

U stemt ermee in dat u door toegang tot de site al deze servicevoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met al deze Servicevoorwaarden, is het u uitdrukkelijk verboden de Site te gebruiken en moet u het gebruik onmiddellijk staken.

Aanvullende Servicevoorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door verwijzing hierin opgenomen. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen of aanpassingen aan deze Servicevoorwaarden aan te brengen.

We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de datum “Laatst bijgewerkt” van deze Servicevoorwaarden bij te werken, en u doet afstand van elk recht om specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen.

Het is uw verantwoordelijkheid om deze Servicevoorwaarden regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan, en wordt geacht op de hoogte te zijn gebracht van en te hebben geaccepteerd, de wijzigingen in eventuele herziene Servicevoorwaarden door uw voortgezet gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene Servicevoorwaarden zijn geplaatst.

De op de Site verstrekte informatie is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enige persoon of entiteit in enig rechtsgebied of land waar een dergelijke verspreiding of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan een registratievereiste binnen dat rechtsgebied of land .

Dienovereenkomstig doen die personen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de Site vanaf andere locaties dit op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

De Site is bedoeld voor gebruikers die minstens 13 jaar oud zijn. Alle gebruikers die minderjarig zijn in het rechtsgebied waarin ze wonen (meestal jonger dan 18 jaar) moeten de toestemming hebben van, en onder direct toezicht staan van, hun ouder of voogd om de Site te gebruiken. Als u minderjarig bent, moet u uw ouder of voogd deze Servicevoorwaarden laten lezen en ermee akkoord gaan voordat u de Site gebruikt.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Tenzij anders aangegeven, is de Site ons eigendom en alle broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto’s en afbeeldingen op de Site (gezamenlijk de “Inhoud”) en de handelsmerken, service merken en logo’s die daarin zijn opgenomen (de “Merken”) zijn eigendom van of worden beheerd door ons of in licentie gegeven aan ons, en worden beschermd door copyright- en handelsmerkwetten en verschillende andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van de Verenigde Staten, buitenlandse jurisdicties en internationale conventies.

De Inhoud en de Merken worden alleen ter informatie en voor persoonlijk gebruik op de Site aangeboden “AS IS”. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Servicevoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, wordt u een beperkte licentie verleend voor toegang tot en gebruik van de Site en voor het downloaden of afdrukken van een kopie van enig deel van de Inhoud waartoe u op de juiste wijze toegang hebt verkregen, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. gebruiken. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de Site, de Inhoud en de Merken.

VERKLARINGEN VAN DE GEBRUIKER
Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat:

(1) alle registratie-informatie die u indient, is waar, nauwkeurig, actueel en volledig;

(2) u beschikt over de rechtsbevoegdheid en stemt ermee in deze Servicevoorwaarden na te leven;

(3) u bent niet jonger dan 13 jaar;

(4) geen minderjarige in het rechtsgebied waarin u woont;

(5) u krijgt geen toegang tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins;

(6) u zult de Site niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden;

(7) uw gebruik van de Site zal geen toepasselijke wet- of regelgeving schenden.

Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht om elk huidig of toekomstig gebruik van de Site (of een deel daarvan) te weigeren.

GEBRUIKERSREGISTRATIE
Mogelijk moet u zich registreren bij de Site. U stemt ermee in uw wachtwoord geheim te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord.

We behouden ons het recht voor om een gebruikersnaam die u selecteert te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen als we naar eigen goeddunken vaststellen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins verwerpelijk is.

VERBODEN ACTIVITEITEN
U mag de Site niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de Site beschikbaar stellen. De site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële doeleinden, behalve die welke specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd.

Als gebruiker van de Site stemt u ermee in om niet:

1. systematisch gegevens of andere inhoud van de site ophalen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons.

2. ongeoorloofd gebruik maken van de Site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers met elektronische of andere middelen om ongevraagde e-mail te verzenden, of het aanmaken van gebruikersaccounts op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.

3. gebruik maken van een aankoopmakelaar of aankoopmakelaar om aankopen te doen op de Site.

4. de Site gebruiken om te adverteren of om goederen en diensten te verkopen.

5. beveiligingsgerelateerde functies van de site omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren, inclusief functies die het gebruik of kopiëren van inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de site en/of de inhoud die erop staat.

6. deel te nemen aan ongeoorloofde framing van of linken naar de site.

7. ons en andere gebruikers voor de gek houden, bedriegen of misleiden, vooral bij pogingen om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen;

8. oneigenlijk gebruik maken van onze ondersteuningsdiensten of valse meldingen doen van misbruik of wangedrag.

9. zich bezighouden met geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.

10. de Site of de netwerken of diensten verbonden met de Site verstoren, verstoren of onnodig belasten.

11. proberen zich voor te doen als een andere gebruiker of persoon of de gebruikersnaam van een andere gebruiker gebruiken.

12. uw profiel verkopen of anderszins overdragen.

13. informatie die van de site is verkregen, gebruiken om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.

14. de site gebruiken als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of de site en/of de inhoud anderszins gebruiken voor inkomstengenererende inspanningen of commerciële ondernemingen.

15. het ontcijferen, decompileren, disassembleren of reverse-engineeren van software die deel uitmaakt van of op enigerlei wijze deel uitmaakt van de Site.

16. proberen maatregelen van de Site te omzeilen die zijn ontworpen om de toegang tot de Site of een deel van de Site te voorkomen of te beperken.

17. het lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen van een van onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het verstrekken van enig deel van de Site aan u.

18. verwijder de copyright- of andere eigendomsrechten van alle inhoud.

19. de software van de Site kopiëren of aanpassen, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.

20. virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden), inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (het continu plaatsen van herhalende tekst), dat het ononderbroken gebruik en plezier van een partij verstoort Site of het gebruik, kenmerken, functies, werking of onderhoud van de Site wijzigt, schaadt, verstoort, wijzigt of verstoort.

21. materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, inclusief maar niet beperkt tot duidelijke grafische uitwisselingsformaten (“gifs”), 1×1 pixels, webbugs , cookies of andere soortgelijke apparaten (ook wel “spyware” of “mechanismen voor passieve verzameling” of “pcms” genoemd).

22. behalve als dit het resultaat kan zijn van het gebruik van een standaardzoekmachine of internetbrowser, gebruik, start, ontwikkel of verspreid elk geautomatiseerd systeem, inclusief maar niet beperkt tot elke spider, robot, cheat-hulpprogramma, scraper of offline lezer die toegang heeft tot de site , of het gebruiken of starten van ongeautoriseerd script of andere software.

23. naar onze mening ons en/of de Site in diskrediet brengen, bezoedelen of anderszins schade berokkenen.

24. de site gebruiken op een manier die niet strookt met toepasselijke wet- of regelgeving.

DOOR DE GEBRUIKER GEGENEREERDE BIJDRAGEN
De Site kan u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, message boards, online forums en andere functies, en kan u de mogelijkheid bieden om te creëren, in te dienen, te posten, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren, te distribueren, of uitzending van inhoud en materialen naar ons of op de Site, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto’s, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk “Bijdragen”).

Bijdragen kunnen zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de site en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle bijdragen die u verzendt, worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Wanneer u Bijdragen creëert of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarbij dat:

1. het maken, verspreiden, verzenden, openbare vertoning of uitvoering, en het openen, downloaden of kopiëren van uw bijdragen vormen geen inbreuk op en zullen geen inbreuk maken op de eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, of morele rechten van een derde partij.

2. u bent de maker en eigenaar van of beschikt over de benodigde licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en machtigingen om ons, de site en andere gebruikers van de site te gebruiken en te autoriseren om uw bijdragen te gebruiken op elke manier die door de site wordt overwogen en deze Servicevoorwaarden.

3. u hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of beeltenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw Bijdragen op elke gewenste manier mogelijk te maken door de Site en deze Servicevoorwaarden.

4. uw bijdragen zijn niet vals, onnauwkeurig of misleidend.

5. uw bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde advertenties, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van werving.

6. uw bijdragen zijn niet obsceen, obsceen, wulps, smerig, gewelddadig, intimiderend, smadelijk, lasterlijk of anderszins aanstootgevend (zoals bepaald door ons).

7. uw bijdragen maken niemand belachelijk, bespotten, kleineren, intimideren of beledigen.

8. uw bijdragen pleiten niet voor de gewelddadige omverwerping van een regering of zetten aan tot, moedigen aan tot of dreigen met fysieke schade aan een ander.

9. uw bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet, regelgeving of regel.

10. uw bijdragen schenden de privacy- of publiciteitsrechten van derden niet.

11. uw bijdragen bevatten geen materiaal dat om persoonlijke informatie vraagt van iemand onder de 18 jaar of mensen onder de 18 jaar uitbuit op een seksuele of gewelddadige manier.

12. uw bijdragen zijn niet in strijd met enige federale of staatswet met betrekking tot kinderpornografie, of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen;

13. uw bijdragen bevatten geen beledigende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.

14. uw bijdragen zijn niet anderszins in strijd met, of linken naar materiaal dat in strijd is met, enige bepaling van deze Servicevoorwaarden of toepasselijke wet- of regelgeving.

Elk gebruik van de Site dat in strijd is met het voorgaande, is in strijd met deze Servicevoorwaarden en kan onder andere leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site te gebruiken.

BIJDRAGE LICENTIE
Door uw bijdragen op enig deel van de site te plaatsen, verleent u automatisch, en verklaart en garandeert u dat u het recht hebt om ons een onbeperkt, onbeperkt, onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, royalty-vrij, volledig -betaalde, wereldwijde rechten en licentie voor het hosten, gebruiken, kopiëren, reproduceren, openbaar maken, verkopen, doorverkopen, publiceren, uitzenden, hertitelen, archiveren, opslaan, cachen, openbaar uitvoeren, openbaar weergeven, opnieuw formatteren, vertalen, verzenden, uittreksel (in geheel of gedeeltelijk), en dergelijke bijdragen distribueren (inclusief maar niet beperkt tot uw afbeelding en stem) voor welk doel dan ook, commercieel, reclame of anderszins, en om afgeleide werken voor te bereiden van, of op te nemen in andere werken, dergelijke bijdragen, en en toestemming geven voor sublicenties van het voorgaande. Het gebruik en de distributie kan plaatsvinden in alle mediaformaten en via alle mediakanalen.

Deze licentie is van toepassing op elke vorm, media of technologie die nu bekend is of hierna wordt ontwikkeld, en omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, voor zover van toepassing, en alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo’s, en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u aanlevert. U doet afstand van alle morele rechten in uw Bijdragen en u garandeert dat er geen morele rechten op andere wijze zijn uitgeoefend in uw Bijdragen.

We claimen geen eigendom over uw bijdragen. U behoudt het volledige eigendom van al uw bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die verband houden met uw bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of representaties in uw bijdragen die door u zijn geleverd op enig gebied op de site.

U bent als enige verantwoordelijk voor uw bijdragen aan de site en u stemt er uitdrukkelijk mee in om ons vrij te stellen van alle verantwoordelijkheid en om af te zien van juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw bijdragen.

We hebben het recht om naar eigen goeddunken (1) bijdragen te bewerken, redigeren of anderszins te wijzigen; (2) om bijdragen opnieuw te categoriseren om ze op geschiktere locaties op de site te plaatsen; en (3) om bijdragen vooraf te screenen of te verwijderen op elk moment en om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving. We zijn niet verplicht om uw bijdragen te controleren.

RICHTLIJNEN VOOR BEOORDELINGEN
We kunnen u gebieden op de Site bieden om beoordelingen of beoordelingen achter te laten. Bij het plaatsen van een review moet u aan de volgende criteria voldoen:

(1) u moet uit de eerste hand ervaring hebben met de persoon geslacht, nationaliteit, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of handicap;

(4) uw beoordelingen mogen geen verwijzingen naar illegale activiteiten bevatten;

(5) u mag niet gelieerd zijn aan concurrenten als u negatieve recensies plaatst;

(6) u mag geen conclusies trekken over de wettigheid van gedrag;

(7) u mag geen valse of misleidende verklaringen plaatsen;

(8) u mag geen campagne organiseren om anderen aan te moedigen beoordelingen te plaatsen, zowel positief als negatief.

We kunnen beoordelingen naar eigen goeddunken accepteren, afwijzen of verwijderen. We zijn absoluut niet verplicht om beoordelingen te screenen of om beoordelingen te verwijderen, zelfs niet als iemand beoordelingen aanstootgevend of onnauwkeurig vindt. Recensies worden niet door ons onderschreven en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs onze mening of de mening van een van onze gelieerde ondernemingen of partners.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige beoordeling of voor claims, aansprakelijkheden of verliezen die voortvloeien uit een beoordeling. Door een recensie te plaatsen, verleent u ons hierbij een eeuwigdurend, niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, volledig betaald, toewijsbaar en sublicentieerbaar recht en licentie om te reproduceren, wijzigen, vertalen, verzenden op welke manier dan ook, weer te geven, uit te voeren, en/of alle inhoud met betrekking tot recensies verspreiden.

SOCIALE MEDIA
Als onderdeel van de functionaliteit van de Site kunt u uw account koppelen aan online accounts die u heeft bij externe serviceproviders (elk van deze accounts wordt een “Account van derden” genoemd) door ofwel: (1) uw Account van derden aan te bieden inloggegevens via de Site; of (2) ons toegang geven tot uw Account van derden, zoals is toegestaan onder de toepasselijke Servicevoorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van elk Account van derden.

U verklaart en garandeert dat u het recht heeft om de inloggegevens van uw Derdenaccount aan ons bekend te maken en/of ons toegang te verlenen tot uw Derdenaccount, zonder dat u een van de Servicevoorwaarden schendt die van toepassing zijn op uw gebruik van de toepasselijke Account van derden, en zonder ons te verplichten enige vergoeding te betalen of ons te onderwerpen aan enige gebruiksbeperkingen opgelegd door de externe dienstverlener van de Account van derden.

Door ons toegang te verlenen tot accounts van derden, begrijpt u dat (1) we toegang kunnen krijgen tot, beschikbaar stellen en opslaan (indien van toepassing) van alle inhoud die u hebt verstrekt aan en opgeslagen in uw account van derden (het “Sociale netwerk inhoud”) zodat deze beschikbaar is op en via de site via uw account, inclusief maar niet beperkt tot vriendenlijsten en (2) we kunnen aanvullende informatie indienen bij en ontvangen van uw externe account voor zover u op de hoogte wordt gesteld wanneer u linkt uw rekening met de Derdenrekening.

Afhankelijk van de accounts van derden die u kiest en onderhevig aan de privacy-instellingen die u hebt ingesteld in dergelijke accounts van derden, kan persoonlijk identificeerbare informatie die u op uw accounts van derden plaatst, beschikbaar zijn op en via uw account op de site.

Houd er rekening mee dat als een externe account of bijbehorende service niet meer beschikbaar is of onze toegang tot een dergelijke externe account wordt beëindigd door de externe serviceprovider, de inhoud van het sociale netwerk mogelijk niet langer beschikbaar is op en via de site. U kunt de verbinding tussen uw account op de Site en uw accounts van derden op elk moment uitschakelen.

HOUD ER REKENING MEE DAT UW RELATIE MET DE EXTERNE SERVICEPROVIDERS DIE AAN UW EXTERNE ACCOUNTS ZIJN GEASSOCIEERD, UITSLUITEND WORDT BEHEERST DOOR UW OVEREENKOMST(EN) MET DERGELIJKE EXTERNE SERVICEPROVIDERS. We doen geen moeite om inhoud van sociale netwerken voor welk doel dan ook te beoordelen, inclusief maar niet beperkt tot nauwkeurigheid, wettigheid of niet-inbreuk, en we zijn niet verantwoordelijk voor inhoud van sociale netwerken.

U erkent en stemt ermee in dat we toegang hebben tot uw e-mailadresboek dat is gekoppeld aan een account van derden en uw lijst met contactpersonen die is opgeslagen op uw mobiele apparaat of tablet, uitsluitend om u te identificeren en te informeren over die contactpersonen die zich ook hebben geregistreerd om de site te gebruiken .

U kunt de verbinding tussen de Site en uw Account van derden deactiveren door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens of via uw accountinstellingen (indien van toepassing). We zullen proberen alle informatie te verwijderen die op onze servers is opgeslagen en die is verkregen via een dergelijke externe account, behalve de gebruikersnaam en profielfoto die aan uw account worden gekoppeld.

INZENDINGEN
U erkent en stemt ermee in dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site (“Inzendingen”) die door u aan ons worden verstrekt, niet-vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom worden. Wij bezitten de exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en hebben recht op het onbeperkte gebruik en de verspreiding van deze Inzendingen voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of vergoeding aan u.

U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke inzendingen en u garandeert hierbij dat dergelijke inzendingen origineel van u zijn of dat u het recht hebt om dergelijke inzendingen in te dienen. U stemt ermee in dat er geen verhaal tegen ons zal zijn voor vermeende of daadwerkelijke inbreuk op of verduistering van enig eigendomsrecht op uw Inzendingen.

WEBSITES EN INHOUD VAN DERDEN
De Site kan links bevatten (of u kunt via de Site worden verzonden) naar andere websites (“Websites van derden”), evenals artikelen, foto’s, tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, toepassingen , software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden (“Inhoud van derden”).

Dergelijke websites van derden en inhoud van derden worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid, geschiktheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden die via de site toegankelijk zijn of voor inhoud van derden die is geplaatst op, beschikbaar via of geïnstalleerd vanaf de Site, inclusief de inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of opgenomen in de websites van derden of de inhoud van derden.

Het opnemen van, linken naar of het toestaan van het gebruik of de installatie van websites van derden of inhoud van derden impliceert geen goedkeuring of onderschrijving daarvan door ons. Als u besluit de Site te verlaten en toegang te krijgen tot de Websites van Derden of om Inhoud van Derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat deze Servicevoorwaarden niet langer van toepassing zijn.

U dient de van toepassing zijnde voorwaarden en beleidsregels, met inbegrip van privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, door te nemen van elke website waarnaar u navigeert vanaf de Site of met betrekking tot toepassingen die u gebruikt of installeert vanaf de Site. Alle aankopen die u doet via websites van derden, zijn via andere websites en van andere bedrijven, en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen die exclusief tussen u en de toepasselijke derde partij zijn.

U stemt ermee in en erkent dat wij de producten of diensten die worden aangeboden op websites van derden niet goedkeuren en dat u ons vrijwaart van enige schade veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien vrijwaart u ons van alle verliezen die u lijdt of schade die u wordt berokkend met betrekking tot of op enigerlei wijze voortvloeit uit inhoud van derden of enig contact met websites van derden.

ADVERTEERDERS
We staan adverteerders toe hun advertenties en andere informatie weer te geven in bepaalde delen van de Site, zoals zijbalkadvertenties of banneradvertenties. Als u een adverteerder bent, neemt u de volledige verantwoordelijkheid voor alle advertenties die u op de Site plaatst en voor alle diensten die op de Site worden aangeboden of voor producten die via die advertenties worden verkocht.

Verder garandeert en verklaart u als adverteerder dat u alle rechten en bevoegdheid bezit om advertenties op de Site te plaatsen, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, publiciteitsrechten en contractuele rechten.

Wij bieden gewoon de ruimte om dergelijke advertenties te plaatsen en hebben verder geen relatie met adverteerders.

SITE BEHEER
Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om:

(1) de Site controleren op schendingen van deze Servicevoorwaarden;

(2) passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze Servicevoorwaarden overtreedt, inclusief maar niet beperkt tot het melden van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties;

(3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, weigeren, de toegang beperken tot, de beschikbaarheid beperken van, of uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar) een van uw Bijdragen of een deel daarvan;

(4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, om van de site te verwijderen of anderszins alle bestanden en inhoud uit te schakelen die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen;

(5) anderszins de site beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de goede werking van de site te vergemakkelijken.

DIGITALE MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) KENNISGEVING EN BELEID
Meldingen

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat enig materiaal dat beschikbaar is op of via de Site inbreuk maakt op enig auteursrecht dat u bezit of beheert, dient u onmiddellijk onze Aangewezen Auteursrechtagent hiervan op de hoogte te stellen via de onderstaande contactgegevens (een “Kennisgeving”).

Een kopie van uw Melding wordt verzonden naar de persoon die het materiaal heeft gepost of opgeslagen dat in de Melding wordt behandeld. Houd er rekening mee dat u op grond van de federale wetgeving aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade als u materiële verkeerde voorstellingen maakt in een Melding. Dus als u er niet zeker van bent dat materiaal dat zich op de Site bevindt of waarnaar wordt gelinkt inbreuk maakt op uw auteursrecht, moet u overwegen om eerst contact op te nemen met een advocaat.

Alle meldingen moeten voldoen aan de vereisten van DMCA 17 U.S.C. § 512(c)(3) en neem de volgende informatie op:

(1) Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt;

(2) identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op de Site onder de Kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op de Site;

(3) identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;

(4) informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop contact kan worden opgenomen met de klagende partij;

(5) een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet;

(6) een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk wordt gemaakt.

Tegenmelding

Als u denkt dat uw eigen auteursrechtelijk beschermd materiaal van de site is verwijderd als gevolg van een fout of verkeerde identificatie, kunt u een schriftelijk tegenbericht bij ons indienen met behulp van de onderstaande contactgegevens (een “verweer”).

Om een effectieve tegenmelding te zijn onder de DMCA, moet uw tegenmelding in wezen het volgende bevatten:

(1) identificatie van het materiaal dat is verwijderd of uitgeschakeld en de locatie waar het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of uitgeschakeld;

(2) een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de Federal District Court waarin uw adres zich bevindt, of als uw adres zich buiten de Verenigde Staten bevindt, voor elk gerechtelijk arrondissement waarin wij zijn gevestigd;

(3) een verklaring dat u de dagvaarding accepteert van de partij die de Kennisgeving heeft ingediend of de vertegenwoordiger van de partij;

(4) uw naam, adres en telefoonnummer;

(5) een verklaring op straffe van meineed dat u te goeder trouw gelooft dat het materiaal in kwestie is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of verkeerde identificatie van het materiaal dat moet worden verwijderd of uitgeschakeld;

(6) uw fysieke of elektronische handtekening.

Als u ons een geldige, schriftelijke tegenmelding stuurt die voldoet aan de hierboven beschreven vereisten, zullen we uw verwijderde of uitgeschakelde materiaal herstellen, tenzij we eerst een bericht ontvangen van de partij die de melding indient waarin deze ons informeert dat deze partij een gerechtelijke procedure heeft aangespannen om u ervan te weerhouden zich bezighouden met inbreukmakende activiteiten met betrekking tot het materiaal in kwestie. Houd er rekening mee dat als u wezenlijk verkeerd aangeeft dat de uitgeschakelde of verwijderde inhoud per ongeluk of verkeerde identificatie is verwijderd, u aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade, inclusief kosten en advocaatkosten. Het indienen van een valse tegenmelding vormt meineed.

INBREUK OP AUTEURSRECHT
We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat enig materiaal dat beschikbaar is op of via de Site inbreuk maakt op enig auteursrecht dat u bezit of beheert, neem dan onmiddellijk contact met ons op via de onderstaande contactgegevens (een “Melding”). Een kopie van uw Melding wordt verzonden naar de persoon die het materiaal heeft gepost of opgeslagen dat in de Melding wordt behandeld.

Houd er rekening mee dat u op grond van de federale wetgeving aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade als u materiële verkeerde voorstellingen maakt in een Melding. Dus als u er niet zeker van bent dat materiaal dat zich op de Site bevindt of waarnaar wordt gelinkt inbreuk maakt op uw auteursrecht, moet u overwegen om eerst contact op te nemen met een advocaat.]

TERMIJN EN BEËINDIGING
Deze Servicevoorwaarden blijven volledig van kracht terwijl u de Site gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE SERVICEVOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WE HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE TE WEIGEREN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN), AAN WELKE PERSOON OM WELKE REDEN DAN OOK OF ZONDER REDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHENDING VAN ENIGE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF VERBOND IN DEZE SERVICEVOORWAARDEN OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET OF VERORDENING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE SITE BEËINDIGEN OF ALLE INHOUD OF INFORMATIE VERWIJDEREN DIE U TE ALLEN TIJDE, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN HEBT GEPLAATST.

Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden om u te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam of de naam van een derde partij, zelfs als u namens de derde partij handelt. feest.

Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van civielrechtelijke, strafrechtelijke en gerechtelijk verhaal.

WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN
We behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om de site geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten zonder op elk moment opmerken.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de site.

We kunnen niet garanderen dat de Site te allen tijde beschikbaar zal zijn. We kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of onderhoud met betrekking tot de site moeten uitvoeren, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten.

We behouden ons het recht voor om de site op elk moment en om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u te wijzigen, te herzien, bij te werken, op te schorten, stop te zetten of anderszins aan te passen. U stemt ermee in dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site tijdens downtime of stopzetting van de Site.

Niets in deze Servicevoorwaarden zal worden opgevat als een verplichting voor ons om de Site te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.

TOEPASSELIJK RECHT
Deze Servicevoorwaarden en uw gebruik van de Site worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat NY die van toepassing zijn op overeenkomsten die zijn gesloten en volledig moeten worden uitgevoerd binnen de staat/het Gemenebest van NY, zonder rekening te houden met de principes van conflicterende wetgeving. .

GESCHILLENBESLECHTING
Informele onderhandelingen

Om de oplossing te bespoedigen en de kosten te beheersen van elk geschil, controverse of claim met betrekking tot deze Servicevoorwaarden (elk een “Geschil” en gezamenlijk de “Geschillen”) die door u of ons zijn ingediend (afzonderlijk, een “Partij” en collectief , de “Partijen”), komen de Partijen overeen om eerst te proberen een Geschil (behalve de Geschillen die hieronder uitdrukkelijk worden vermeld) informeel te onderhandelen gedurende ten minste 30 dagen voordat arbitrage wordt gestart. Dergelijke informele onderhandelingen beginnen na schriftelijke kennisgeving van de ene partij aan de andere partij.

Bindend besluit

Als de Partijen er niet in slagen een Geschil op te lossen door middel van informele onderhandelingen, zal het Geschil (behalve de Geschillen die hieronder uitdrukkelijk worden uitgesloten) definitief en uitsluitend worden beslecht door middel van bindende arbitrage. U BEGRIJPT DAT U ZONDER DEZE BEPALING HET RECHT HEEFT OM VOOR DE RECHTBANK TE HALEN EN EEN JURYPROCES TE HEBBEN.

De arbitrage zal worden gestart en uitgevoerd volgens de Commercial Arbitration Rules van de American Arbitration Association (“AAA”) en, waar van toepassing, de aanvullende procedures van de AAA voor consumentengerelateerde geschillen (“AAA Consumer Rules”), die beide beschikbaar zijn op de AAA-website www.adr.org.

Uw arbitragekosten en uw aandeel in de vergoeding van de arbiter vallen onder de AAA-consumentenregels en, indien van toepassing, beperkt door de AAA-consumentenregels.

De arbitrage kan persoonlijk worden uitgevoerd, door middel van het indienen van documenten, per telefoon of online. De arbiter neemt een schriftelijke beslissing, maar hoeft geen motivering te verstrekken, tenzij een van de partijen daarom verzoekt.

De arbiter moet de toepasselijke wetgeving volgen en elke toekenning kan worden aangevochten als de arbiter dit niet doet. Tenzij anders vereist door de toepasselijke AAA-regels of toepasselijke wetgeving, vindt de arbitrage plaats in Nassau County, NY.

Tenzij hierin anders is bepaald, kunnen de partijen voor de rechtbank procederen om arbitrage af te dwingen, de procedure op te schorten in afwachting van arbitrage, of om de uitspraak van de arbiter te bevestigen, te wijzigen, te annuleren of er een oordeel over te vellen.

Als een Geschil om welke reden dan ook voor de rechtbank komt in plaats van voor arbitrage, zal het Geschil worden aangespannen of vervolgd in de staats- en federale rechtbanken in Nassau County, NY, en de partijen stemmen hierbij in met en doen afstand van alle verdedigingen van gebrek aan persoonlijke jurisdictie , en forum non conveniens met betrekking tot locatie en jurisdictie in dergelijke staats- en federale rechtbanken.

Toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en de Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) zijn uitgesloten van deze Servicevoorwaarden.

In geen geval zal een Geschil dat door een van de Partijen op enigerlei wijze verband houdt met de Site, meer dan 5 jaar nadat de oorzaak van de actie is ontstaan, beginnen. Als deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal geen van de partijen ervoor kiezen om een geschil te beslechten dat valt onder dat deel van deze bepaling dat onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden en een dergelijk geschil zal worden beslecht door een rechtbank met bevoegde jurisdictie binnen de rechtbanken die zijn vermeld voor jurisdictie hierboven, en de partijen stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

Beperkingen

De partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt zal zijn tot het geschil tussen de partijen afzonderlijk. Voor zover toegestaan door de wet, (a) zal geen arbitrage worden samengevoegd met enige andere procedure; (b) er is geen recht of autoriteit om een Geschil te laten beslechten op basis van class action of om class action-procedures te gebruiken; en (c) er is geen recht of bevoegdheid om een Geschil aan te brengen in een vermeende representatieve hoedanigheid namens het grote publiek of andere personen.

Uitzonderingen op informele onderhandelingen en arbitrage De partijen komen overeen dat de volgende geschillen niet onderworpen zijn aan de bovenstaande bepalingen met betrekking tot informele onderhandelingen en bindende arbitrage: (a) alle Geschillen die gericht zijn op het afdwingen of beschermen van, of betreffende de geldigheid van, een van de intellectuele eigendomsrechten van een Partij; (b) enig geschil met betrekking tot of voortvloeiend uit beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op de privacy of ongeoorloofd gebruik; en (c) elke vordering tot voorlopige voorziening.

Als deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal geen van de partijen ervoor kiezen om een geschil te beslechten dat valt onder dat deel van deze bepaling dat onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden en een dergelijk geschil zal worden beslecht door een rechtbank met bevoegde jurisdictie binnen de rechtbanken die zijn vermeld voor jurisdictie hierboven, en de partijen stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

CORRECTIES
Er kan informatie op de site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op de site, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om de informatie op de site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

VRIJWARING
DE SITE WORDT GELEVERD OP EEN AS-IS EN AS-AVAILABLE BASIS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN OP EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK DAARVAN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN ENIGE WEBSITE DIE AAN DE SITE IS GEKOPPELD EN WIJ ZULLEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID AANNEMEN VOOR ENIGE (1) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN INHOUD EN MATERIALEN, ( 2) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) EVENTUELE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DAARIN OPGESLAGEN, (4) ELKE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE TRANSMISSIE NAAR OF VAN DE SITE, (5) ENIGE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN OF DERGELIJKE DIE KUNNEN WORDEN VERZONDEN NAAR OF VIA DE SITE DOOR EEN DERDE, EN/OF ( 6) EVENTUELE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN INHOUD EN MATERIALEN OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN INHOUD DIE VIA DE SITE IS GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKT. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE WORDEN GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE VIA DE SITE, ENIGE GEHYPERLINKTE WEBSITE, OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE TOEPASSING DIE IN ENIGE BANNER OF ANDERE RECLAME WORDT VERMELD, EN WE ZULLEN GEEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP ENIGE WIJZE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET CONTROLEREN VAN EEN TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDE AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN.

ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA EEN MEDIUM OF IN EEN OMGEVING, MOET U UW BESTE OORDEEL GEBRUIKEN EN INDIEN VAN TOEPASSING VOORZICHTIG ZIJN.

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID
IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDSCHADE, INCIDENTELE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, INCLUSIEF WINSTDERVING, GEDERFDE INKOMSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS, OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

VRIJWARING
U stemt ermee in ons, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen elk verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocaten vergoedingen en uitgaven, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) uw Bijdragen; (2) gebruik van de site; (3) schending van deze Servicevoorwaarden; (4) elke schending van uw verklaringen en garanties uiteengezet in deze Servicevoorwaarden; (5) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (6) enige openlijke schadelijke daad jegens een andere gebruiker van de Site waarmee u via de Site verbinding hebt gemaakt.

Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om op uw kosten de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van elke zaak waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in om op uw kosten mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderhevig is aan deze vrijwaring zodra we hiervan op de hoogte zijn.

GEBRUIKERSGEGEVENS
We bewaren bepaalde gegevens die u naar de site verzendt met het oog op het beheer van de site, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de site. Hoewel we regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op enige activiteit die u hebt ondernomen met behulp van de Site.

U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies of corruptie van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van elk recht op actie tegen ons als gevolg van dergelijk verlies of corruptie van dergelijke gegevens.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN
Het bezoeken van de site, het sturen van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in elektronische communicatie te ontvangen en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch, via e-mail en op de Site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE BESTANDEN, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEIDSREGELS EN BESCHRIJVINGEN VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE WORDEN GEÏNITIEERD OF VOLTOOID.

U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten op grond van statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische gegevens vereisen, of betalingen of het toekennen van kredieten op een andere manier dan elektronische middelen.

GEBRUIKERS EN INWONERS VAN CALIFORNIË
Als een klacht bij ons niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u schriftelijk contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs op 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 of per telefoon op (800) 952-5210 of (916) 445-1254.

DIVERSEN
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op de Site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, geldt niet als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling.

Deze Servicevoorwaarden werken voor zover toegestaan door de wet. We kunnen op elk moment een of meer van onze rechten en verplichtingen aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of verzuim veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle.

Als wordt vastgesteld dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of een deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Servicevoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen.

Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie tot stand gekomen tussen u en ons als gevolg van deze Servicevoorwaarden of het gebruik van de Site. U stemt ermee in dat deze Servicevoorwaarden niet tegen ons zullen worden geïnterpreteerd op grond van het opstellen ervan.

U doet hierbij afstand van alle verdedigingen die u mogelijk heeft op basis van de elektronische vorm van deze Servicevoorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen om deze Servicevoorwaarden uit te voeren.

NEEM CONTACT OP
Om een klacht over de Site op te lossen of om meer informatie over het gebruik van de Site te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via infoViewerDigest.com.